Propanové vytápění

Abyste topili pohodlně…

Nemáte možnost připojení na plynovou síť, ale přitom byste plynem moc rádi topili? Věřte, že nic není ztraceno.  Stačí se namísto zemního plynu přeorientovat na propan…

Propanové vytápění je výhodné tam, kde není k dispozici síť zemního plynu. Teplo je na dosah okamžitě, není třeba roztápět kotel, skládat uhlí či se obávat, že dojde k poruše rozvodných sítí. Zkapalněný plyn je bezpečně uložený v zásobníku u domu, kam je dovezen autocisternou.

Instalace veškerých plynových spotřebičů probíhá stejně jako v případě použití zemního plynu, včetně přípojky a plynoměru. Přípojka je napojena na nadzemní nebo podzemní zásobník, který je umístěn poblíž objektu. Zásobník i plynoměr poskytne zákazníkovi dodavatel plynu.

Státní zdravotní ústav odhaduje, že v ČR v souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší dochází ročně k 5 300 předčasným úmrtím. Zastoupení znečišťujících látek v emisích ze stacionárního spalování podle typu paliva přehledně shrnuje níže uvedený graf:

ZDROJ ZDE

Na životní prostředí má neoddiskutovatelný vliv také uhlíková stopa z vytápění a ohřevu – rozsahy těchto uhlíkových stop dle jednotlivých zdrojů vytápění na základě čtyř velkých evropských studií shrnuje druhý graf:

ZDROJ ZDE

Letošní rok je navíc pro přechod na vytápění s LPG ideální i z úplně prozaického důvodu – tedy možnosti čerpání Kotlíkových dotací! V letošním roce probíhá poslední výzva v rámci Kotlíkové dotace MŽP, zaměřená na výměnu kotlů na pevná paliva. Realizaci úsporných opatření pak lze kombinovat s programem EU Nová zelená úsporám, která podporuje především zateplení a výstavbu pasivních rodinných domů. Při kombinaci obou programů je možné získat ještě dotační bonus. 

Co všechno z nich lze uhradit?

  • Nový kotel, včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
  • Novou otopnou soustavu nebo rekonstrukci stávající
  • Nezbytné zkoušky a měření
  • Projektovou dokumentaci

Kdo o dotace může žádat? 

Kotlíková dotace je určena pro fyzické osoby žijící v rodinném domě, které v současné době používají jako hlavní zdroj vytápění pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (třídu zjistíte z Revizní zprávy). Způsobilé jsou všechny výdaje, které vznikly po 15.7.2015, poskytnutá dotace zároveň nemůže být vyšší, než skutečně vynaložené náklady. Seznam konkrétních plynových kotlů podporovaných v dotačních programech lze najít na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

Pokud jste měnili hlavní zdroj vytápění od 1.1.2014 do 15.7.2015, pokud jste firma sídlící v rodinném domku nebo pokud používáte jako hlavní zdroj vytápění elektrický kotel nebo přímotopy, může se na Vás vztahovat Nová zelená úsporám. Tu lze také využít v případě, že zároveň zateplujete dům, stavíte dům v pasivním standardu nebo kombinujete LPG s obnovitelnými zdroji energie. 

Výhřevnost topného propanu

1 kg zkapalněného propanu zaujímá objem cca 2 litry a odpovídá 13 kWh elektrické energie. 

Například do zásobníku o objemu 2,1 t (4.850 l) se vejde 2.100 kg LPG, což představuje energetickou kapacitu 27.000 kWh.

Nadzemní zásobníky na propan a propan-butan

Podzemní zásobníky na propan a propan-butan

523 total views, 2 views today