Kořenové čističky odpadních vod

Stoupající zájem o ekologické a nízkonákladové bydlení stoupá a spolu s ním se zvyšuje i zájem o kořenové čističky odpadních vod. Ty se instalují hlavně na střechách pasivních domů. Budují se také v blízkosti staveb, které mohou opodál využívat mokřadní prostředí k tomu, aby si zde vysadili vhodné rostliny, které výhodně a ekologicky vyčistí vodu z nich odtékající.

Při využití kořenových čističek odpadních vod mohou domácnosti ušetřit až polovinu množství vody, kterou běžně spotřebují.

Stručný princip fungování kořenových čističek

Dokážete-li si představit, jak funguje v přírodě přirozený mokřad, pak jste blízko, chcete-li si představit fungování kořenové čističky vod. Ve zkratce jsou založeny na samočisticím procesu, který zajišťují bakterie žijící v písku a štěrku vyplňujícím kořenový filtr. Odpadní voda je v první linii shromažďována ve vícekomorovém podzemním septiku. Jeho jednotlivé sekce zajistí vyčištění od hrubých nečistot a následné anaerobní přečištění. Následuje odtok vody do kořenového filtru. Tam voda protéká jednotlivými vrstvami štěrku a písku, kde také probíhá konečné čištění vody. Voda, která byla takto přefiltrována, se dále používá k zalévání, splachování a přebytek se vsakuje do okolí, případně odtéká do kanalizace.

Kam se kořenové čističky umisťují

Nejčastějším místem, kam bývá umístěna kořenová čistička, je zahrada nebo pozemek v blízkosti budovy. Další možností je střecha budovy, k níž čistička náleží. Tam se voda ze septiku pumpuje skrze trubky ukryté ve fasádě domu. V případě kořenových čističek je velmi důležité plánovat jejich realizaci s tím, že budou využity nejmodernější metody tohoto způsobu čištění vody. Proto se využívají například vertikálně skrápěné filtry. Ty pracují na principu rozvádění malého množství vody na celou plochu čističky v pravidelných intervalech. Díky tomuto způsobu dochází k mnohem účinnějšímu odbourávání nečistot z vody.

Jaký servis s kořenovkou souvisí

Dá se říci, že běžný způsob údržby kořenových čističek je nenáročný. Septik je třeba zbavit nahromaděných nečistot alespoň jednou ročně. A pak napustit čistu vodu. Před zimou je nutné posekat rostliny. Jejich odumřelé části by jinak ucpávaly kořenový filtr.

Jaké rostliny jsou ideální pro kořenové čističky

Existuje celá řada rostlin, které budou spolehlivě provádět funkci kořenové čističky odpadních vod. Nejvhodnějšími z nich však jsou kyprej vrbice, kosatec žlutý, blatouch bahenní, tužebník jilmový, chrastice rákosovitá, orobinec širokolistý, rákos obecný, zblochan vodní. Mezi nejoblíbenější se řadí kvetoucí rostliny, například vrbina obecná, šmel okoličnatý a pak také trávy, ostřice pašáchor nebo sítina rozkladitá.

 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

273 total views, 1 views today